گواهینامه SSL رایگان و راهنمای نصب آن بر روی سرورهای لینوکس

Let’s Encrypt نام مرکز صدور گواهینامه SSLاست الیته بصورت رایگان،خودکار و باز.

برای اینکه سایت شما بصورت Https در دسترس باشد،شما باید یک گواهینامه امنیتی از یکی از مراکز صدور آن دریافت نمایید.

Let’s Encrypt در واقع یک مرکز صدور گواهی SSL است البته بصورت کاملا رایگان.

در مقاله دیگری درباره گواهینامه های SSL شرح خواهم دادولی در حال حاضر مایلم روش نصب این گواهینامه SSL رایگان را بازگو کنم.

اولین سپوالی که مطرح میشود این است :وب سرور مورد استفاده شما چیست؟

گواهینامه SSL رایگان و راهنمای نصب آن بر روی وب سرور Apache:

-سیستم عامل Ubuntu نگارش ۱۸٫۰۴:

به ترتیب و پشت سر هم دستورات زیر را در خط فرمان سرور خود صادر کنید:

sudo apt-get update
 sudo apt-get install software-properties-common
 sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install python-certbot-apache

بعد از اجرای دستورات بالا:
sudo certbot --apache
sudo certbot --apache certonly
گواهینامه SSL رایگان دارای سه ماه اعتبار است با دستور زیر میتوانید بصورت خودکار گواهینامه ها را تمدید کنید:

sudo certbot renew –dry-run

-سیستم عامل Centos نگارش ۷:

به ترتیب و پشت سر هم فرمانهای زیر را اجرا کنید:

yum -y install yum-utils
yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
sudo certbot --apache
sudo certbot --apache certonly
گواهینامه SSL رایگان دارای سه ماه اعتبار است با دستور زیر میتوانید بصورت خودکار گواهینامه ها را تمدید کنید:
sudo certbot renew --dry-run


گواهینامه SSL رایگان و راهنمای نصب آن بر روی وب سرور NginX:

-سیستم عامل Ubuntu نگارش ۱۸٫۰۴:

sudo apt-get update
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-certbot-nginx 

و اجرای دستورت:
sudo certbot --nginx
sudo certbot --nginx certonly
گواهینامه SSL رایگان دارای سه ماه اعتبار است با دستور زیر میتوانید بصورت خودکار گواهینامه ها را تمدید کنید:
sudo certbot renew --dry-run

-سیستم عامل Centos نگارش ۷:

yum -y install yum-utils
yum-config-manager --enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
sudo yum install python2-certbot-nginx
و اجرای دستورات:
sudo certbot --nginx
sudo certbot --nginx certonly
گواهینامه SSL رایگان دارای سه ماه اعتبار است با دستور زیر میتوانید بصورت خودکار گواهینامه ها را تمدید کنید:
sudo certbot renew --dry-run
امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *